Reglement

 

Huishoudelijk/Wedstrijd Reglement Maastrichtse Biljart Combinatie.   

Maastricht, uitgave 22-8-2018

  Hint: zoeken in de brouwser (Internet Explorer, Firefox, Etc..) kan net als in Windows met Crt+F                                                                                                                            

 INHOUDSOPGAVE.                          

Artikel 1                Wedstrijdleiding.

Artikel 2                Acceptabele rust tijdens de wedstrijd.

Artikel 3                Aanvangstijd wedstrijden.

Artikel 4                Hoe handelen bij speler met ploegendienst.

Artikel 5                Aanvangstijd laatste partij.

Artikel 6                Opstoot.

Artikel 7                Geen waarschuwing bij het nemen van verkeerde bal.

Artikel 8                Geen waarschuwing verkeerde bal bij serie.

Artikel 9                Vastliggen bal(len).

Artikel 10              Bal buiten de speeltafel.

Artikel 11              Touché.

Artikel 12              Beslissing touché.

Artikel 13              Entré en Dedans.

Artikel 14              Entré.

Artikel 15              Biljardé.

Artikel 16              Voethouding tijdens stoot.

Artikel 17              Geschillen schrijfbord/wedstrijdformulier.

Artikel 18              Beslissing arbiter van voorval in de partij.

Artikel 19              Plaats van de arbiter tijdens de wedstrijd.

Artikel 20              Puntentoekenning.

Artikel 21              Aftekenen partijen.

Artikel 22              Inleveren wedstrijdformulieren.

Artikel 23              Met handicap spelen.

Artikel 24              Uitstellen wedstrijd.

Artikel 25              Uitstellen wedstrijd zonder reden.

Artikel 26              Vaststellen nieuwe datum van uitgestelde wedstrijd.

Artikel 27              Consequentie geen doorgang van uitgestelde wedstrijd.

Artikel 28              Invloed uitgestelde wedstrijd op een kampioenschap.

Artikel 29              Stoppen viertal tijdens de competitie en de gevolgen voor de stand.

Artikel 30              Verlenen uitstel door de MBC.

Artikel 31              Afmelding.

Artikel 32              Afmelding zonder toestemming.

Artikel 33              Spelen met 1 speler.

Artikel 34              Vooraf te spelen wedstrijden.

Artikel 35              Dubbel spelen.

Artikel 36              Prijzen.

Artikel 37              Prijsuitreiking.

Artikel 38              Voorrang wedstrijden MBC.

Artikel 39              Voorziening wedstrijdprogramma/spelerskaart.

Artikel 40              Protesten.

Artikel 41              Team’s in zogenaamde volgorde.

Artikel 42              Nieuwe spelers.

Artikel 43              Startgemiddelde.

Artikel 43-a          Startgemiddelde nieuwe speler

Artikel 44              Onderscheidt oude en nieuwe spelers.

Artikel 45              Inzetten nieuwe spelers.

Artikel 46              Kortste parti.j

Artikel 47              Minste verliespunten.

Artikel 48              Overschrijvingen.

Artikel 49              Organiseren eigen tornooi.

Artikel 50              Medewerking MBC aan eigen tornooi.

Artikel 51              Straffen/schorsingen.

Artikel 52              Contact leden – MBC i.v.m. mededelingen/bespreking.

Artikel 53              Algemene kampioenschappen.

Artikel 54              Ingezonden stukken.

Artikel 55              Natelling eindstand (en).

Artikel 56              Driewekelijkse telling.

Artikel 57              Berekening oude ,nieuwe en dubbel spelende spelers.

Artikel 58              Verhoging – Verlaging aantal te maken caramboles

Artikel 59              Verantwoordelijkheid verenigingswedstrijdleider.

Artikel 60              Loting.

Artikel 61              Bijtelling handicappartijen.

Artikel 62              Gelijk eindigen in de totaalstand.

Artikel 63              Verslag bondsvergadering.

Artikel 64              Beslissingen MBC bestuur.

Artikel 65              Vastgestelde datums nacompetitie.

 

Terug naar InhoudsOpgave.

Artikel 1

 De thuisspelende vereniging draagt zorg voor de leiding van de wedstrijden en een formulierschrijver, terwijl de bezoekende vereniging zorg draagt voor de bordschrijvers. Alleen schrijfborden zijn toegestaan. Elektronische borden zijn niet toegestaan.

 

Artikel 2

 De spelers mogen tijdens de wedstrijden niet worden afgeleid en er dient rust en orde in het lokaal te zijn. Bij geschillen dient men zich te wenden tot de arbiter, die aansprakelijk is voor de goede gang van zaken tijdens de wedstrijden waarbij de welwillende medewerking van alle spelers vereist is.

 

Artikel 3

 De aanvang van de wedstrijden is gesteld op 20.00 uur. Voor het team dat niet op tijd aanwezig is, wordt de eerste partij als verloren verklaart. Vóór aanvang der partijen dient eerst de volgorde van de wedstrijden te worden bepaald met dien verstande dat de dubbel spelende speler eerst zijn eigen partij moet spelen en niet twee keer achter elkaar hoeft te spelen. Indien meer dan 4 genoteerde spelers aanwezig zijn in het lokaal, spelen de vier eerst genoemde spelers met uitzondering van duidelijke zichtbare medische handicap, ziekte of werk.

 

Artikel 4

 Bij het werken in ploegendiensten, waarbij gewerkt dient te worden tot 23.00 uur en later, dient melding te worden gemaakt bij de tegenstander. Is dit gebeurd, dan  moet de gelegenheid gegeven worden tot het spelen op diezelfde avond. Indien twee spelers tegen elkaar uit komen die werken met wisselende diensten, dan wisselen ze van volgorde indien tegen elkaar spelen redelijkerwijs niet mogelijk is. Er dient dan wel gelet te worden op zo klein mogelijke verschillen in te maken caramboles. Deze maatregel moet worden vermeldt op de achterzijde van het wedstrijdformulier.

 

Artikel 5

 De laatste partij dient uiterlijk om 23.30 uur aan te vangen, mits de voorlaatste partij uit is. Indien de laatste speler om 23.30 uur niet aanwezig is terwijl deze vooraf als speler is aangemeld, geldt deze partij als zijnde verloren.

  

Artikel 6

 De opstoot geschiedt door de thuisspelende vereniging met de gemerkte bal rechtstreeks via de rode bal. Op een andere manier telt deze carambole niet en wordt het spel voortgezet door de tegenstander.

 

Artikel 7

 Vóór de aanvangsstoot mag zowel niet door de arbiter als ieder ander aanwezig lid gewaarschuwd worden als de speler de verkeerde bal neemt. Wordt een speler voor het nemen van de verkeerde bal gewaarschuwd, dan wordt hij afgeteld. Neemt hij/zij de verkeerde bal, dan is het touché en gaat de beurt naar de tegenstander. De speler houdt het recht om de arbiter te vragen welke zijn speelbal is.

 

Terug naar InhoudsOpgave.

 

Artikel 8

 Tijdens een serie mag niet worden gewaarschuwd voor het gaan spelen met de verkeerde bal, behalve als dit door de speler wordt gevraagd. In dat geval is de arbiter verplicht deze speler de juiste bal aan te wijzen. Speelt deze speler dan toch met de verkeerde bal tijdens deze serie, dan telt deze carambole niet en wordt het spel voortgezet door de tegenstander. De reden van het aftellen is genaamd touché. Indien tijdens een serie de speler wordt gewaarschuwd voor het nemen van de verkeerde bal door de eigen partij, dan wordt deze speler automatisch afgeteld. Geschied dit door de tegenpartij, dan mag deze speler zijn spel voortzetten.

 

Artikel 9

Bij het vastliggen van de speelbal met één der andere ballen kan de speler kiezen voor het spelen via de band of via de andere speelbal .Hij heeft ook de keuze om de ballen te laten opleggen met als patroon de aanvangsstoot.

 

Artikel 10

Indien één van de ballen van het biljart springt en/of de houten rand raakt, dan moeten de ballen worden opgelegd met als patroon  de opstoot voor de tegenstander. Is er voorafgaande aan het bovengenoemde een carambole, dan is deze geldig en dient te worden genoteerd.

 

Artikel 11

Touché is het aanraken van de andere ballen met welk voorwerp dan ook. Bij het afspelen van de speelbal mag deze slechts één maal worden geraakt. Wanneer een speler touché maakt door eigen schuld, dan is deze speler af en worden de tot dan toe gemaakte caramboles vóór de touché gemaakt, genoteerd. Wanneer een speler touché maakt buiten zijn eigen schuld, dan dient de arbiter de ballen terug te leggen in de oude positie. Is dit niet meer mogelijk dan moeten de ballen worden opgelegd met als patroon de aanvangsstoot.

  

Artikel 12

De beslissing over wel of geen touché ligt enkel en alleen in handen van de arbiter.

 

Artikel 13

 Entré wordt verkregen indien twee ballen, niet zijnde de speelbal, over het hart van de getrokken lijn in de hoek liggen. In eerste instantie heet dit entré (binnengekomen). De arbiter dient dit aan de speler mede te delen. De volgende carambole heet dedans. Ook nu geeft de arbiter dit aan. Na de daarop volgende stoot moet een der ballen, niet zijnde de speelbal, het hoekvak verlaten hebben. Bij twijfel wordt beslist in het voordeel van de speler (à cheval). Indien géén der ballen, niet zijnde de speelbal, het hoekvak, na de aankondiging dedans door de arbiter heeft verlaten, worden de vooraf gaande behaalde caramboles inclusief de twee in het hoekvak gemaakte caramboles genoteerd. Het spel wordt hierna voortgezet door de tegenstander. De schrijvers hebben mede het recht om  een blik op deze positie te werpen en te beoordelen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de arbiter.

 

Artikel 14

 Entré dient te worden aangegeven door de arbiter. Geschiedt dit niet, dan mag de betreffende speler doorspelen als zijnde geen entré

 

Artikel 15

 Biljardé houdt in dat tijdens de afstoot de pomerans nog in contact is met de speelbal. Deze stoot is ongeldig en het spel wordt voortgezet door de tegenstander.

 

Terug naar InhoudsOpgave.

 

Artikel 16

 De speler dient bij het spelen tenminste met één voet de grond te raken om de carambole als geldig te verklaren. Tijdens het rollen van de speelbal dient één voet de grond te blijven raken.

 

Artikel 17

 Bij geschillen tussen schrijfbord en formulier wordt het bord als geldig beschouwd met dien verstande dat de gemaakte caramboles dienen bijgeschreven te worden nadat de arbiter deze heeft bekendgemaakt. Dit geldt niet in het geval een telfout en de laatst ingevulde beurt. De arbiter heeft ook de taak om te controleren of er juist op het bord word genoteerd.

 

Artikel 18

 Bij een voorval in een partij waarin het reglement niet voorziet heeft de arbiter het recht tot het nemen van een beslissing. De arbiter is wel verplicht zijn beslissing op de achterzijde van het wedstrijdformulier te motiveren. Indien de tegenstander niet akkoord gaat dient de wedstrijdleider van de betreffende afdeling te worden gebeld.

  

Artikel 19

 In verband met de verantwoordelijkheid welke het reglement toevertrouwd aan de arbiter worden de verenigingen verzocht de arbiters met zorg te kiezen en deze op de hoogte te brengen van dit reglement en het huishoudelijk reglement. De arbiter moet er zorg voor dragen zich te bevinden in de buurt waar de ballen zich kunnen raken en zoveel mogelijk trachten te staan in de raaklijn, zonder daarbij de speler te hinderen. Bij onvoldoende aandacht van de arbiter mag de speler verzoeken dat een ander de arbitrage overneemt.

 

Artikel 20

 Voor een gewonnen partij worden 12 punten toegekend, terwijl voor een remisepartij elf punten worden gegeven. De tegenstander vergaard de punten volgens de lijsten die ieder viertal in zijn bezit heeft. Bij handicap moeten deze worden afgelezen van de 10%  lijst. De hoofdwedstrijdleider bepaalt uiteindelijk de officiële vergaarde punten. Er wordt gespeeld aan een gelijk aantal beurten, d.w.z. indien de speler die opspeelde uit is dan heeft de tegenstander nog de nabeurt, te spelen via de opstoot. Indien een speler te weinig caramboles heeft gemaakt krijgt hij 3 punten aftrek. Deze gaan dan naar de tegenstander, die op deze manier hooguit de maximale 12 punten kan verzamelen.

 

Artikel 21

 De wedstrijdformulieren moeten na het beëindigen van de partijen voor akkoord worden getekend door beide spelers.

 

Artikel 22

 De wedstrijdformulieren dienen zo snel als mogelijk ná de wedstrijddag te worden ingeleverd bij het secretariaat van de MBC. De in te vullen exel file dient uiterlijk zaterdagmiddag om 12.00 uur binnen te zijn bij de hoofdwedstrijdleider. Bij niet tijdig inleveren of doormailen van de exel file wordt er een gele kaart verstrekt. Bij herhaling worden 24 punten in mindering gebracht.

 

Artikel 23

 Als er geen vier spelers aanwezig zijn moet een andere speler van dat viertal dubbel spelen met 10% handicap.  Het team welke maar met 3 spelers aanwezig is mag willekeurig één van de spelers vóór aanvang van de wedstrijd aanwijzen om de handicap te spelen. Het kan zijn dat er dan in een andere volgorde moet worden gespeeld. De kopman moet minimaal 58 caramboles maken.

 

Artikel 24

Het uitstellen van een wedstrijd in zijn geheel is alleen mogelijk na goedkeuring van het MBC bestuur. Dit dient uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd bij het MBC bestuur en de wedstrijdleider van de tegenstander kenbaar worden gemaakt.

 

Terug naar InhoudsOpgave.

 

Artikel 25

 Is door het MBC bestuur op gegronde redenen uitstel verleend, dan wordt voornoemde wedstrijd voorlopig in de stand opgenomen als zijnde 0-0. Bij geen gegronde redenen en eigen belang worden 24 punten in mindering gebracht, op de tot op dat moment vergaarde punten in de lopende competitie, Als het viertal in gebreke blijft, dan gaan de volle 48 punten naar de tegenstander.

 

Artikel 26

 Deze wedstrijd dient alsnog binnen vier weken te worden gespeeld, eventueel in overleg met de tegenstander op de zaterdag of zondag. Bij overeenstemming dient de nieuwe datum kenbaar te worden gemaakt bij het MBC bestuur. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt zal door het MBC bestuur een nieuwe datum worden vastgesteld binnen een termijn van 4 weken. Met dien verstande dat een uitgestelde wedstrijd vóór het einde van de eerste helft of als het de tweede helft betreft,  4 wedstrijden vóór het eind van de competitie dient te zijn gespeeld. De nieuw vastgestelde datum zal op de MBC site worden aangegeven.

 

Artikel 27

 Kan een wedstrijd om welke reden ook alsnog geen doorgang vinden, dan krijgt het in gebreke zijnde viertal 24 punten aftrek op het tot dat moment totaal vergaarde punten in de lopende competitie en gaan deze en eventuele vorige aftrekpunten naar de tegenstander. Blijven beiden in gebreke, dan krijgen ze ook beiden 24 punten aftrek.

 

Artikel 28

 Indien de uitgestelde wedstrijd naar oordeel van het MBC bestuur invloed heeft op een kampioenschap, wordt deze wedstrijd alsnog gespeeld met dien verstande dat het viertal welke in gebreke is gebleven bij het wederom niet spelen of zonder reden niet komen opdagen, uit de competitie wordt gehaald. De betreffende spelers kunnen dan voor een bepaald aantal wedstrijden worden geschorst.

 

Artikel 29

 Indien een viertal om welke reden dan ook uit de competitie stapt of wordt gezet zullen alle gespeelde wedstrijden in de betreffende helft als niet gespeeld worden beschouwd. De uitslagen worden verwijderd. De punten die in een eventuele volledig gespeelde helft zijn vergaard  blijven zoals het is. Zou er een dubbele competitie gespeeld worden, dan worden de uitslagen van alle wedstrijden verwijderd, dit om competitievervalsing te voorkomen.

 

Artikel 30

 Het uitstellen van een competitiewedstrijd wordt alleen verleend bij een naar mening van het MBC bestuur gegronde reden zoals bijvoorbeeld: huwelijk, sterfgeval of het niet beschikbaar zijn van het desbetreffende clublokaal.

 

Artikel 31

 Wanneer 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd een viertal zich niet heeft afgemeld of het viertal komt niet opdagen, worden 24 punten op de tot dan toe vergaarde punten in de lopende competitie in mindering gebracht. De uitslag wordt verwerkt in de stand als zijnde 48-0 voor de tegenstanders. Deze wedstrijd wordt door het MBC bestuur als bindend beschouwd.

 

Artikel 32

 Indien twee viertallen van verschillende verenigingen in onderling overleg een wedstrijd uitstellen zonder vooraf toestemming te hebben verkregen van het MBC bestuur, dan worden beide viertallen 24 punten in mindering gebracht op de tot dan toe vergaarde punten in de lopende competitie.

 

Artikel 33

 Wanneer van een viertal slechts één speler aanwezig kan zijn dan moet deze speler tijdig aanvangen met zijn eigen partij. Is deze partij uit dan dient er 10 minuten te worden gewacht. Is er dan nog geen tweede speler aanwezig, dan moet de aanwezige speler aanvangen met zijn handicappartij. Is er vóór 23.00 uur een tweede speler aanwezig, dan kan er volgens het reglement nog slechts één partij worden gespeeld. Deze gang van zaken treedt in werking indien vóór 20.00 uur de tegenstander op de hoogte is gesteld. De uiteindelijke beslissing ligt bij het MBC bestuur. Het zal duidelijk zijn dat op de medewerking van de tegenpartij wordt gerekend voor wat betreft de arbitrage en het schrijven op zowel het bord als op de formulieren, afhankelijk van een uit of thuiswedstrijd.

 

Terug naar InhoudsOpgave.

 

Artikel 34

 Viertallen van één dezelfde vereniging die op dezelfde wedstrijddag spelen dienen de wedstrijd van de tweede helft van de competitie vóór aanvang van de competitie te hebben gespeeld. Deze wedstrijd moet op een door de hoofdwedstrijdleider vastgestelde datum worden gespeeld. De wedstrijdformulieren dienen zoals gebruikelijk gelijk doorgemaild te worden. De wedstrijd van de eerste helft van de competitie wordt volgens het wedstrijdprogramma afgewerkt

.

Artikel 35

 Spelers kunnen en mogen in meerdere viertallen spelen. Mocht een speler die meerdere keren speelt en die moet gaan naspelen voor het algemene kampioenschap, dan wordt deze speler tijdig gevraagd om een keuze te maken voor welk viertal hij speelt. Het spelen voor een ander viertal tijdens deze kampioenschappen wordt door het MBC bestuur niet gedoogd.

 

Artikel 36

 De prestaties van viertallen in wedstrijdverband worden uitsluitend beloond met prijzen in nature. Het aantal te behalen prijzen per viertal bedraagt ten hoogste 3 stuks mits anders wordt bepaald op de algemene ledenvergadering.

 

Artikel 37

 De door de MBC jaarlijks te houden prijsuitreiking zal plaatsvinden in een lokaal dat door het MBC bestuur wordt aangewezen. Dit geschiedt via een lijst, zodat alle lokalen te zijner tijd aan de beurt komen.

 

Artikel 38

 De door de MBC bestuur vastgestelde wedstrijden genieten voorrang op de activiteiten van de aangesloten verenigingen. Indien een door het MBC bestuur vastgestelde wedstrijd wordt gesaboteerd of op een andere manier het spelen wordt belet dan heeft het MBC bestuur het recht de frauderende vereniging of persoon(en) tijdelijk of voor altijd te schorsen.

 

Artikel 39

 Het MBC bestuur is verplicht de verenigingen vóór aanvang van de competitie te voorzien van een wedstrijdprogramma en spelerskaart waarbij voldoende tijd dient over te blijven voor de verenigingen om te vergelijken en of te reclameren.

 

Artikel 40

 Protesten over wedstrijden of andere voorvallen dienen tenminste 8 dagen na het gebeurde duidelijk omschreven en schriftelijk te worden ingediend bij het MBC bestuur.

 

Terug naar InhoudsOpgave.

 

Artikel 41

 Er wordt met teams gespeeld in de z.g. verticale rangorde. Per viertal kan men kampioen worden. De verenigingen kunnen maximaal twee viertallen per speeldag inschrijven mits het lokaal beschikt over meerdere biljarts. Per team kunnen maximaal 6 spelers worden opgegeven. Een wedstrijd kan alleen worden gespeeld als er minimaal één speler aanwezig  is. De eigen partij, een handicap partij + 2 verliespartijen. Tijdens de lopende competitie kan of kunnen er geen nieuwe speler(s) meer worden vervangen. Voor uitzonderingen beslist het MBC bestuur.

 

Artikel 42

 Nieuwe spelers kunnen op de helft van de competitie in aanmerking komen voor verliespunten. Zelfs als dit ten koste gaat van het kampioenschap.

 

Artikel 43

 Iedere speler start de competitie met een bepaald startgemiddelde dat in de volgende artikelen wordt uitgelegd. Op de helft van de lopende competitie gaan de meegenomen caramboles vervallen. De som van de in de eerste helft behaalde resultaten +de eventuele handicappartijen worden verminderd met het startgemiddelde. De uitkomst hiervan is het nieuwe startgemiddelde voor de tweede helft met daaraan gerelateerd aantal te maken caramboles. Het nieuwe startgemiddelde voor het volgende seizoen wordt berekend door het algemene gemiddelde te vermenigvuldigen met de factor 400 bij oude spelers en met de factor 100 bij nieuwe spelers. Voorbeeld: een speler heeft 2,56 algemeen gemiddeld. Zijn nieuwe startgemiddelde voor het volgende seizoen wordt:

2,56 x 400 = 1024 caramboles in 400 beurten.    Voor een nieuwe speler wordt dit :          

2,56 x 100  = 256 caramboles in 100 beurten. Indien een speler minder dan vier wedstrijden speelt in de eerste helft, dan gaat zijn startgemiddelde + de gespeelde wedstrijden in zijn geheel over naar de tweede helft. Aan het einde van de competitie worden eveneens de gespeelde wedstrijden meegenomen in de telling voor het volgende seizoen.

 

Artikel 43-a

Een nieuwe speler krijgt als startgemiddelde 30 x het opgegeven gemiddelde + 10 caramboles mee. Dit betekent dat een speler van b.v. 1.00 alg. gem. midden tussen het moyennegrens van 0,95 en 1,04 wordt berekend (1,00). Dat voorkomt dat hij te snel omhoog of omlaag gaat. 

 

Terug naar InhoudsOpgave.

 

Artikel 44

 In de MBC worden spelers onderverdeeld in de navolgende categorieën:

A)     Oud spelers zijn zij die de laatste 2 jaar meespeelden.

B)      Nieuwe spelers zijn zij die meer dan twee jaren niet meer hebben gespeeld.

Een nieuwe speler is ook iemand die nog niet heeft meegespeeld in competitieverband. Ook als de speler niet start met het in de laatste competitie behaalde gemiddelde, wordt deze als nieuw beschouwd. Deze speler heeft geen recht op verlaging om de drie wedstrijdweken, ook niet als blijkt dat zijn algemeen gemiddelde lager uitvalt als zijn opgegeven gemiddelde. Pas na 7 gespeelde wedstrijdweken wordt deze speler herzien en komt deze speler in aanmerking voor verlaging. Na deze 7 gespeelde weken wordt zijn algemeen gemiddelde herberekend en met die verkregen gegevens wordt hij/zij gekenmerkt als zijnde oude speler. Mocht een nieuwe speler niet de volledige cyclus van 7 wedstrijden hebben voltooit, dan wordt hij toch aan het eind van de competitie uitgeteld en wordt hij automatisch oude speler. De speler wordt dan ook om de drie wedstrijdweken herzien. Uit de herberekening van het gemiddelde kan blijken dat deze in aanmerking komt voor verliespartijen. Het voorbeeld van de berekening van nieuwe speler(s) kan worden opgevraagd bij het bestuur.

  

Artikel 45

 Na de eerste helft van de competitie mogen er geen nieuwe spelers meer worden ingezet. Alleen in uitzonderingsgevallen  mogen nieuwe spelers worden ingezet. Hierover beslist het MBC bestuur.

 

Artikel 46

 Voor de kortste partij komt iedere speler in aanmerking. Uitgezonderd nieuwe spelers die in aanmerking komen voor verliespunten kunnen die betreffende competitiehelft niet in aanmerking komen voor de kortste partij.

 

Artikel 47

 Voor de minste verliespunten komt ieder speler in aanmerking. Uitgezonderd de nieuwe spelers welke in aanmerking komen voor verliespunten kunnen die betreffende competitiehelft niet in aanmerking komen voor de minste verliespunten.

 

Artikel 48

 Overschrijvingen zijn alleen mogelijk indien de vorige vereniging schriftelijk toestemming hiervoor geeft. Op grond van financiële redenen kan de vorige vereniging een overschrijving weigeren.

 

Artikel 49

 Voor verenigingen bestaat de mogelijkheid om een tornooi(en) in eigen beheer te organiseren met dien verstande dat zij de goedkeuring hiervoor moeten ontvangen op een vergadering van de MBC. Deze vereniging kan dan zelf wijzigingen of aanpassingen toepassen in de reglementen, mits deze tijdig voor aanvang van betreffend tornooi bekend worden gemaakt aan de deelnemers. Zij dragen zelf de verantwoording voor het tornooi, terwijl zij dan ook zelf beslissingen dienen te nemen voor gevallen waarin het MBC reglement niet voorziet.

 

Artikel 50

 Het MBC bestuur zal in alle redelijkheid medewerking verlenen aan het welslagen van zulk een tornooi.

 

Artikel 51

 Straffen, schorsingen en eventuele verwijderingen worden na goed doordacht te hebben uitgesproken door het MBC bestuur. De hoogte van een straf of schorsing wordt in overleg in het MBC bestuur bepaald. Lichamelijk geweld wordt niet getolereerd en zal ook zwaar worden bestraft. Als een speler, die op meerdere dagen speelt, wordt geschorst dan geldt dit voor alle speeldagen. Een uitgesproken straf, schorsing of uitsluiting is persoonsgebonden. Niet aan een speeldag.

 

Artikel 52

 Verenigingen of spelers mogen te allen tijde vragen om op een bestuursvergadering van het MBC bestuur iets te bespreken of een mededeling te komen doen. Het MBC bestuur zal hieraan gehoor moeten geven.

 

Terug naar InhoudsOpgave.

 

Artikel 53

 Het MBC bestuur organiseert elk jaar algemene kampioenschappen voor de teams van de speeldagen maandag, dinsdag en vrijdag. Een team dat kampioen is geworden en besluit om niet mee te spelen aan de algemene kampioenschappen, start de volgende competitie met 150 punten in mindering.

 

Artikel 54

 Ingezonden stukken door verenigingen waarvoor moet worden gestemd, worden eerst beoordeeld door het in functie zijnde bestuur waarna het wordt voorgelegd aan de vergadering. Indien een stuk binnen komt dient de betreffende vereniging of het lid een bevestigingsmail te krijgen en dat zijn stuk in behandeling wordt genomen. Bij afwijzing door het bestuur krijgt de inzender bericht met een motivatie. Wel wordt het stuk alsnog voorgelegd aan de vergadering. Dit ter voorkoming dat de bestaande regels, opgenomen in het geldend reglement in elke vergadering wordt aangetast.

  

Artikel 55

 Na beëindiging van de competitie worden de eerste twee verenigingen van iedere speeldag in zijn geheel nageteld. Twee weken hierna worden de kampioenen bekend gemaakt inclusief de eindstand. De verenigingen hebben het recht om gedurende 1 week na bekendmaking te reageren op deze eindstand. Bij geen reactie wordt de eindstand als bindend beschouwd en is geen protest meer mogelijk. Indien zou blijken dat er twee verenigingen een gelijk aantal punten heeft vergaard zal er een beslissingswedstrijd op een neutraal biljart worden gespeeld. De arbitrage zal eveneens neutraal zijn. (zie ook art.62)

 

Artikel 56

 Telling om de drie weken.

 Na ieder telling ontvangen de verenigingen een lijst met te maken caramboles voor de periode van maximaal 3 speelweken. In verband met dubbel spelende spelers kan de lijst pas in de loop van zondagavond worden gemaild. De wedstrijdleiders van de verenigingen hebben het recht om verschil te melden bij de hoofdwedstrijdleider. Vergeet niet:  snel inleveren is ook meer tijd om te reageren en eventuele fout(en) te herstellen .  Na de gezamenlijke controle van de wedstrijdleider van een der verenigingen en de hoofdwedstrijdleider van de MBC is deze niet meer alleen verantwoordelijk voor eventuele verschillen. De dan door het MBC bestuur opnieuw uitgegeven lijst (Lidnr./car) is bindend voor de te maken caramboles voor de periode van drie speelweken. Niet reageren door een verenigingswedstrijdleider betekent automatisch akkoord! Wel kan vóór aanvang van de volgende drie wedstrijdweken de fout(en) hersteld worden door in samenspraak te gaan met de hoofdwedstrijdleider. Kortom de controlerende taak en verantwoordelijkheid liggen mede bij de verenigingswedstrijdleiders.

 

Artikel 57

Alle oude en nieuwe spelers worden om de drie wedstrijden opnieuw berekend door de wedstrijdleider(s) van de vereniging zelf. Dubbel spelende spelers worden samengeteld en berekend. Een speler die alleen de eerste helft van de competitie dubbel speelt, wordt op de helft van de competitie als hierboven berekend voor de start van de tweede helft.

 

Artikel 58

Verhoging vindt plaats (b.v. bij een speler van. 3,00 alg. gem). als deze speler het alg. gem. bereikt van 3,05.

Verlaging vindt plaats indien dezelfde speler het alg. gem. van 2,94 bereikt. Indien een speler niet door zijn verenigingswedstrijdleider wordt verhoogd, dan volgt de sanctie omschreven in artikel 20 van dit reglement. Teveel gemaakte caramboles is alleen nadelig voor de speler zelf.

 

Artikel 59

De wedstrijdleider van de vereniging blijft ten aller tijden verantwoordelijk voor de gemiddelden berekening(en) en de daaraan gerelateerde aantal te maken caramboles.

 

Artikel 60

Wanneer twee viertallen van dezelfde vereniging kampioen worden, dan spelen zij niet eerst tegen elkaar. Deze wedstrijd wordt gelijk verklaart en volgens loting speelt één van deze twee viertallen de eerste wedstrijd tegen de andere kampioen op een neutraal biljart.

 

Terug naar InhoudsOpgave.

 

Artikel 61

Handicappartijen tellen mee in de berekening van de competitie, maar zij worden op een aparte lijst bijgehouden welke aan het eind van de eerste helft en/of op het einde van de competitie worden bijgeteld bij het eindtotaal van de betreffende speler.

 

Artikel 62

Indien er na afloop van de competitie twee of meerdere viertallen gelijk eindigen in de einduitslag, dan worden er wedstrijd(en) gespeeld op een neutraal biljart. Dit geldt alleen indien dit belang heeft i.v.m. het kampioenschap. In alle andere gevallen van gelijk eindigen geldt het aantal behaalde matchpunten. Eindigt de stand na zo’n  beslissingswedstrijd weer gelijk, dan beslist het procentuele gemiddelde in deze wedstrijd.

Deze wedstrijden worden gespeeld aan de op dat moment geldend gemiddelde, terwijl de wedstrijden niet doortellen in het totale gemiddelde.(zie ook art.55)

 

Artikel 63

 Het verslag van de gehouden vergaderingen zullen per mail worden verstuurd naar de secretarissen van ieder vereniging.

 

Artikel 64

 In alle zaken die in dit reglement niet besproken zijn beslist het MBC bestuur.

 

Artikel 65

Voor de nacompetitie waarin wordt gestreden tussen de maandag-dinsdag en vrijdag kampioenen om het beste viertal wordt een vastgesteld schema bijgevoegd bij het competitieprogramma. Afhankelijk van het vastgestelde einde der competitie zullen de datums ieder jaar kunnen wisselen.

 

Het maandagteam speelt tegen het dinsdagteam op de vrijdag.

Het vrijdagteam tegen het dinsdagteam speelt op de maandag.

Het vrijdagteam tegen het maandagteam speelt op de dinsdag.

 

De wedstrijden worden op een neutraal biljart gespeeld.

De lokalen worden pas bekend gemaakt nadat de kampioenen bekend zijn.