Huishoudelijk/Wedstrijd Reglement Maastrichtse Biljart Combinatie.                                  Reglementen

 Maastricht, uitgave 11-2-2020

                                                                                                                               

 INHOUDSOPGAVE.                          

Artikel 1                Wedstrijdleiding.

Artikel 2                Aanvangstijd wedstrijden.

Artikel 3                Opstoot.

Artikel 4                Waarschuwing bij het nemen van verkeerde bal.

Artikel 5                Geen waarschuwing verkeerde bal bij serie.

Artikel 6                Bal buiten de speeltafel.

Artikel 7                Handeling bij het vastliggen van de ballen.

Artikel 8                Touché

Artikel 9                Biljardé.

Artikel 10              Positie speler tijdens de stoot.

Artikel 11              Entré - Dedans

Artikel 12              Geschillen schrijfbord en wedstrijdformulier..

Artikel 13              Puntentoekenning

Artikel 14              Aangeven persoon invalpartij

Artikel 15              24 uurs regeling voor uitstellen wedstrijd

Artikel 16              Uitstellen wedstrijd en de navolgende procedure

Artikel 17              Uitgestelde wedstrijd –belang kampioenschap -consequenties

Artikel 18              Uitstappend of geschorst team en puntenherziening

Artikel 19              Met gegronde reden uitstelling wedstrijd..

Artikel 20              Zonder gegronde reden uitstellen wedstrijd en gevolgen.

Artikel 21              Het spelen in meerdere teams en de verplichte keuze vóór een kampioenschap

Artikel 22              Wedstrijdprogramma en spelerskaart

Artikel 23              Protesten en geschillen

Artikel 24              Samenstelling teams ( max 6 spelers)

Artikel 25              Startgemiddelden oude en nieuwe spelers

Artikel 26              Verschil van oude en nieuwe spelers

Artikel 27              Kortste partij en minste verliespunten

Artikel 28              Straffen, schorsingen en verwijdering en gedrag

Artikel 29              Het vroegtijdig beëindigen van een partij en de puntenberekening.

Artikel 30              Aanvragen gesprek – mededeling op bestuursvergadering.

Artikel 31              Het niet meespelen aan de team kampioenschappen en de consequentie.

Artikel 32              Ingezonden stukken.

Artikel 33              Tweede telling eindstanden

Artikel 34              3 wekelijkse telling

Artikel 35              Uittelling oude, nieuwe en dubbel spelende spelers.

Artikel 36              Verhoging en verlaging spelers

Artikel 37              Verantwoordelijkheid clubwedstrijdleider

Artikel 38              Loting bij gelijke stand teams zelfde vereniging i.v.m. kampioenschappen.

Artikel 39              Invalpartijen

Artikel 40              Voorafbetaling contributie

Artikel 41              Wedstrijdschema en datum nacompetitie.

Artikel 42              Mailen verslag MBC vergaderingen

 

Artikel 1

 De thuisspelende vereniging draagt zorg voor de leiding van de wedstrijden en een formulierschrijver, terwijl de bezoekende vereniging zorg draagt voor de bordschrijvers.

Het biljart dient waterpas te staan.

 

 Artikel 2

 De aanvang van de wedstrijden is gesteld op 19.30 uur voor de maandag en dinsdag teams De vrijdagteam’s beginnen om 20.00 uur.  Vóór aanvang der partijen dient eerst de volgorde van de wedstrijden te worden bepaald met dien verstande dat de dubbel spelende speler eerst zijn eigen partij moet spelen en niet twee keer achter elkaar hoeft te spelen

Indien alle spelers aanwezig zijn wordt er gespeeld van het laagste naar het hoogste gemiddelde. Het kan zijn dat meerdere spelers van een team hetzelfde aantal caramboles moet maken. Het algemeen gemiddelde bepaalt dan de volgorde van spelen.

Zijn niet alle spelers aanwezig dan kan van bovenstaande regel in onderling overleg worden afgeweken. Het is verplicht om bij aanvang van de wedstrijd met minimaal 2 spelers aanwezig te zijn.

 

 Artikel 3

 De opstoot geschiedt door de thuisspelende vereniging met de gemerkte bal(of gele) via de rode bal. Op een andere manier telt deze carambole niet en wordt het spel voortgezet door de tegenstander.

 

Artikel 4

 Vóór de aanvangsstoot mag zowel door de arbiter als ieder andere aanwezige speler gewaarschuwd worden als de speler de verkeerde bal dreigt te nemen. Neemt hij/zij toch de verkeerde bal, dan is het touché en gaat de beurt naar de tegenstander. De speler houdt het recht om de arbiter te vragen welke zijn speelbal is.

 

Artikel 5

 Tijdens een serie mag niet worden gewaarschuwd voor het gaan spelen met de verkeerde bal, behalve als de speler dit vraagt. In dat geval is de arbiter verplicht deze speler de juiste bal aan te wijzen. Speelt deze speler dan toch met de verkeerde bal tijdens deze serie, dan telt deze carambole niet en wordt het spel voortgezet door de tegenstander. De reden van het aftellen is genaamd touché.

 

Artikel 6

 Indien één van de ballen van het biljart springt en/of de houten rand raakt, dan moeten de ballen worden opgelegd. De tegenstander vervolgt de partij. Is er voorafgaande aan het bovengenoemde een carambole gemaakt, dan is deze geldig en dient te worden genoteerd.

 

Artikel 7

 Bij het vastliggen van de speelbal met één van de andere ballen kan de speler kiezen voor het spelen via de band of via de andere bal. Hij heeft ook de keuze om de ballen te laten opleggen met als patroon de aanvangsstoot.

 

Artikel 8

 Touché is het aanraken van de andere ballen met welk voorwerp dan ook. Bij het afspelen van de speelbal mag deze slechts éénmaal worden geraakt. Wanneer een speler touché maakt door eigen schuld, dan is deze speler af en worden de tot dan gemaakte caramboles van vóór de touché genoteerd. Wanneer een speler touché maakt buiten zijn eigen schuld, dan dient de arbiter de ballen terug te leggen in de oude positie. Is dit niet meer mogelijk dan moeten de ballen worden opgelegd met als patroon de aanvangsstoot.

 

Artikel 9

 Biljardé houdt in dat tijdens de afstoot de pomerans nog in contact is met de speelbal. Deze stoot is ongeldig en moet worden afgekeurd. Het spel wordt voortgezet door de tegenstander.

 

Artikel 10

 De speler dient bij het spelen tenminste met één voet de grond te raken om de carambole als geldig te verklaren. (geen losse prothese). Tijdens het rollen van de speelbal dient één voet de grond te blijven raken.

 

Artikel 11

 Entré wordt verkregen indien twee ballen, niet zijnde de speelbal, over het hart van de getrokken lijn in de hoek liggen. In eerste instantie heet dit entré (binnengekomen). De arbiter dient dit aan de speler mede te delen. De volgende carambole heet dedans. Ook nu geeft de arbiter dit aan. Na de daarop volgende stoot moet een der ballen, niet zijnde de speelbal, het hoekvak verlaten hebben. Bij twijfel wordt beslist in het voordeel van de speler (à cheval). Indien géén der ballen, niet zijnde de speelbal, het hoekvak, na de aankondiging dedans door de arbiter heeft verlaten, wordt de speler afgeteld. Het spel wordt hierna voortgezet door de tegenstander. Als één der ballen het hoekvak verlaat en er weer in terugkomt, begint de cyclus entré enz. opnieuw. De schrijvers hebben mede het recht om  een blik op deze positie te werpen en te beoordelen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de arbiter.

 

Artikel 12

 Bij geschillen tussen schrijfbord en formulier wordt het bord als geldig beschouwd met dien verstande dat de gemaakte caramboles dienen bijgeschreven te worden nadat de arbiter deze heeft bekendgemaakt. Dit geldt niet in het geval een telfout en de laatst ingevulde beurt. De arbiter heeft ook de taak om te controleren of er juist op het bord word genoteerd.

 

Artikel 13

 Voor een gewonnen partij worden 12 punten toegekend, terwijl voor een remisepartij elf punten worden gegeven. De tegenstander vergaard de punten volgens de lijst die ieder viertal in zijn bezit heeft.  De hoofdwedstrijdleider bepaalt uiteindelijk de officiële vergaarde punten. Er wordt gespeeld aan een gelijk aantal beurten, d.w.z. indien de speler die opspeelde uit is, dan heeft de tegenstander nog de nabeurt, te spelen via de opstoot. Indien een speler te weinig caramboles heeft gemaakt krijgt hij 3 punten aftrek. Deze gaan dan naar de tegenstander, die op deze manier hooguit de maximale 12 punten kan verzamelen.

 

Artikel 14

 Het team welke maar met 3 spelers aanwezig is mag willekeurig één van de spelers vóór aanvang van de wedstrijd aanwijzen om de invalpartij te spelen. Het kan zijn dat er dan in een andere volgorde moet worden gespeeld. Er moet vóór aanvang van de wedstrijd aangegeven worden wie de invalpartij gaat spelen. De speler maakt in een invalpartij gewoon zijn eigen te maken caramboles. Op het wedstrijdformulier moet worden aangegeven welke partij de invalpartij is!

 

Artikel 15

 Het uitstellen van een wedstrijd in zijn geheel is alleen mogelijk na goedkeuring van het MBC bestuur. Dit dient uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de wedstrijd bij het MBC bestuur en de wedstrijdleider van de tegenstander kenbaar worden gemaakt.

 

Artikel 16

 Is door het MBC bestuur op gegronde redenen uitstel verleend, dan wordt voornoemde wedstrijd voorlopig in de stand opgenomen als zijnde 0-0. Bij geen gegronde redenen en eigen belang worden 24 punten in mindering gebracht, op de tot op dat moment vergaarde punten in de lopende competitie, Als één viertal in gebreke blijft, dan gaan de volle 48 punten naar de tegenstander.

 

Deze wedstrijd dient alsnog binnen vier weken te worden gespeeld, eventueel in overleg met de tegenstander. Bij overeenstemming dient de nieuwe datum kenbaar te worden gemaakt bij het MBC bestuur. Met dien verstande dat een uitgestelde wedstrijd vóór het einde van de eerste helft of als het de tweede helft betreft,  4 wedstrijden vóór het eind van de competitie dient te zijn gespeeld. De nieuw vastgestelde datum zal op de MBC site worden aangegeven.

 

Artikel 17

 Indien een uitgestelde wedstrijd naar oordeel van het MBC bestuur invloed heeft op een kampioenschap, wordt deze wedstrijd alsnog gespeeld met dien verstande dat het viertal welke in gebreke is gebleven bij het wederom niet spelen of zonder reden niet komen opdagen, uit de competitie wordt gehaald. De betreffende spelers kunnen dan voor een bepaald aantal wedstrijden worden geschorst.

 

Artikel 18

 Indien een viertal om welke reden dan ook uit de competitie stapt of wordt gezet zullen alle gespeelde wedstrijden in de betreffende helft als niet gespeeld worden beschouwd. De uitslagen worden verwijderd. De punten die in een eventuele volledig gespeelde helft zijn vergaard  blijven zoals het is.

 

Artikel 19

 Het uitstellen van een competitiewedstrijd wordt alleen verleend bij een naar mening van het MBC bestuur gegronde reden zoals bijvoorbeeld: huwelijk, sterfgeval of het niet beschikbaar zijn van het desbetreffende clublokaal.

 

Artikel 20

 Indien twee viertallen van verschillende verenigingen in onderling overleg een wedstrijd uitstellen zonder vooraf toestemming te hebben verkregen van het MBC bestuur, dan worden beide viertallen 24 punten in mindering gebracht op de tot dan toe vergaarde punten in de lopende competitie.

 

Artikel 21

 Spelers kunnen en mogen in meerdere viertallen spelen. Mocht een speler die meerdere keren speelt en die moet gaan naspelen voor het algemene kampioenschap, dan wordt deze speler tijdig gevraagd om een keuze te maken voor welk viertal hij speelt. Het spelen voor een ander viertal tijdens deze kampioenschappen wordt door het MBC bestuur niet gedoogd.

 

Artikel 22

 Het MBC bestuur is verplicht de verenigingen vóór aanvang van de competitie te voorzien van een wedstrijdprogramma en spelerskaart waarbij voldoende tijd dient over te blijven voor de verenigingen om te vergelijken en of te reclameren.

 

Artikel 23

 Protesten over wedstrijden of andere voorvallen dienen tenminste 8 dagen na het gebeurde duidelijk omschreven en schriftelijk te worden ingediend bij het MBC bestuur.

 

Artikel 24

 Per team kunnen maximaal 6 spelers worden opgegeven. Tijdens de lopende competitie kan of kunnen er geen speler(s) meer worden vervangen. Voor uitzonderingen beslist het MBC bestuur.

 

Artikel 25

 Iedere speler start de competitie met een bepaald startgemiddelde dat in de volgende artikelen wordt uitgelegd. Op de helft van de lopende competitie gaan de meegenomen caramboles vervallen. De som van de in de eerste helft behaalde resultaten +de eventuele handicappartijen worden verminderd met het startgemiddelde. De uitkomst hiervan is het nieuwe startgemiddelde voor de tweede helft met daaraan gerelateerd aantal te maken caramboles. Het nieuwe startgemiddelde voor het volgende seizoen wordt berekend door het algemene gemiddelde te vermenigvuldigen met de factor 400 bij oude spelers en met de factor 100 bij nieuwe spelers. Voorbeeld: een speler heeft 2,56 algemeen gemiddeld. Zijn nieuwe startgemiddelde voor het volgende seizoen wordt:

2,56 x 400 = 1024 caramboles in 400 beurten.    Voor een nieuwe speler wordt dit :          

2,56 x 100  = 256 caramboles in 100 beurten. Indien een speler minder dan vier wedstrijden speelt in de eerste helft, dan gaat zijn startgemiddelde + de gespeelde wedstrijden in zijn geheel over naar de tweede helft. Aan het einde van de competitie worden eveneens de gespeelde wedstrijden meegenomen in de telling voor het volgende seizoen.

 

Een nieuwe speler krijgt als startgemiddelde 30 x het opgegeven gemiddelde + 10 caramboles mee. Dit betekent dat een speler van b.v. 1.00 alg. gem. midden tussen het moyennegrens van 0,95 en 1,04 wordt berekend (1,00). Dat voorkomt dat hij te snel omhoog of omlaag gaat.

 

 Artikel 26

 In de MBC worden spelers onderverdeeld in de navolgende categorieën:

A)     Oud spelers zijn zij die de laatste 2 jaar meespeelden.

B)      Nieuwe spelers zijn zij die meer dan twee jaren niet meer hebben gespeeld.

Een nieuwe speler is ook iemand die nog niet heeft meegespeeld in competitieverband. Ook als een speler niet start met het in de laatste competitie behaalde gemiddelde, wordt deze als nieuw beschouwd. Deze speler heeft geen recht op verlaging om de drie wedstrijdweken, ook niet als blijkt dat zijn algemeen gemiddelde lager uitvalt als zijn opgegeven gemiddelde. Pas na 7 gespeelde wedstrijden wordt deze speler herzien en komt deze speler in aanmerking voor verlaging. Na deze 7 gespeelde wedstrijden wordt zijn algemeen gemiddelde herberekend en met die verkregen gegevens wordt hij/zij gekenmerkt als zijnde oude speler. Mocht een nieuwe speler niet de volledige cyclus van 7 wedstrijden hebben voltooit, dan wordt hij toch aan het eind van de competitie uitgeteld en wordt hij automatisch oude speler. De speler wordt dan ook om de drie wedstrijdweken herzien. Uit de herberekening van het gemiddelde kan blijken of deze in aanmerking komt voor verliespartijen. Het voorbeeld van de berekening van nieuwe speler(s) kan worden opgevraagd bij het bestuur.(en in art. 25 hierboven).

 

Artikel 27

 Voor de kortste partij en minste verliespunten komt iedere “oude”speler in aanmerking. Uitgezonderd nieuwe spelers. Als zij 7 wedstrijden hebben gespeeld worden ze “oude speler”

en gelden ook voor hun deze rechten.

 

Artikel 28

 Straffen, schorsingen en eventuele verwijderingen worden na goed doordacht te hebben, uitgesproken door het MBC bestuur in samenspraak met de klachtencommissie.  De hoogte van een straf of schorsing wordt in overleg in het MBC bestuur bepaald. Lichamelijk geweld en onsportief gedrag wordt niet getolereerd en zal ook zwaar worden bestraft. Als een speler op meerdere dagen speelt, dan geldt de schorsing voor alle speeldagen.

 

Artikel 29

 Indien een speler besluit zijn partij vroegtijdig te beëindigen, dan gaan 12 punten naar de tegenstander. Zelf krijgt hij en het team 12 punten in mindering gebracht. De caramboles en beurten tellen niet mee voor het algemeen gemiddelde en worden als 0 ingevuld bij de telling van de driewekelijkse cyclus. 

 

Artikel 30

 Verenigingen of spelers mogen te allen tijde vragen om op een bestuursvergadering van het MBC bestuur iets te bespreken of een mededeling te komen doen. Het MBC bestuur zal hieraan gehoor moeten geven.

 

Artikel 31

 Het MBC bestuur organiseert elk jaar algemene kampioenschappen voor de teams van de speeldagen maandag, dinsdag en vrijdag. Een team dat kampioen is geworden en besluit om niet mee te spelen aan de algemene kampioenschappen, start de volgende competitie met 150 punten in mindering.

 

Artikel 32

 Ingezonden stukken door verenigingen waarvoor moet worden gestemd, worden eerst beoordeeld door het in functie zijnde bestuur waarna het wordt voorgelegd aan de vergadering. Indien een stuk binnen komt dient de betreffende vereniging of het lid een bevestigingsmail te krijgen en dat zijn stuk in behandeling wordt genomen. Bij afwijzing door het bestuur krijgt de inzender bericht met een motivatie. Wel wordt het stuk alsnog voorgelegd aan de vergadering.

 

Artikel 33

 Na beëindiging van de competitie worden de eerste twee verenigingen van iedere speeldag in zijn geheel nageteld. Twee weken hierna worden de kampioenen bekend gemaakt inclusief de eindstand. De verenigingen hebben het recht om gedurende 1 week na bekendmaking te reageren op deze eindstand. Bij geen reactie wordt de eindstand als bindend beschouwd en is geen protest meer mogelijk. Indien zou blijken dat er twee verenigingen in een kampioensrace een gelijk aantal punten heeft vergaard zal er een beslissingswedstrijd op een neutraal biljart worden gespeeld. De arbitrage zal eveneens neutraal zijn. Indien de stand dan weer gelijk eindigt, dan beslist het procentuele gemiddelde.

Deze wedstrijden tellen niet mee voor het totale algemeen gemiddelde!

 

Artikel 34

 Telling om de drie weken.

 Na ieder telling ontvangen de verenigingen een lijst met te maken caramboles voor de periode van maximaal 3 speelweken. In verband met dubbel spelende spelers kan de lijst pas in de loop van zondagavond worden gemaild. De wedstrijdleiders van de verenigingen hebben het recht om verschil te melden bij de hoofdwedstrijdleider. Vergeet niet:  snel inleveren is ook meer tijd om te reageren en eventuele fout(en) te herstellen .  Na de gezamenlijke controle van de wedstrijdleider van een der verenigingen en de hoofdwedstrijdleider van de MBC is deze niet meer alleen verantwoordelijk voor eventuele verschillen. De dan door het MBC bestuur opnieuw uitgegeven lijst (Lidnr.car) is bindend voor de te maken caramboles voor de periode van drie speelweken. Niet reageren door een verenigingswedstrijdleider betekent automatisch akkoord! Wel kan vóór aanvang van de volgende drie wedstrijdweken de fout(en) hersteld worden door in samenspraak te gaan met de hoofdwedstrijdleider. Kortom de controlerende taak en verantwoordelijkheid liggen mede bij de verenigingswedstrijdleiders.

 

Artikel 35

 Alle oude en nieuwe spelers worden om de drie wedstrijden opnieuw berekend door de wedstrijdleider(s) van de vereniging zelf. Dubbel spelende spelers worden samengeteld en berekend. Een speler die alleen de eerste helft van de competitie dubbel speelt, wordt op de helft van de competitie als hierboven berekend voor de start van de tweede helft.

 

Artikel 36

 Verhoging vindt plaats (b.v. bij een speler van. 3,00 alg. gem). als deze speler het alg. gem. bereikt van 3,05.

Indien een speler niet door zijn verenigingswedstrijdleider wordt verhoogd, dan volgt de sanctie omschreven als in artikel 13 van dit reglement. Teveel gemaakte caramboles is alleen nadelig voor de speler zelf. Verlaging vindt plaats indien dezelfde speler het alg. gem. van 2,94 bereikt.

 

Artikel 37

 De wedstrijdleider van de vereniging blijft ten aller tijden verantwoordelijk voor de gemiddelden berekening(en) en de daaraan gerelateerde aantal te maken caramboles.

 

Artikel 38

 Wanneer twee viertallen van dezelfde vereniging kampioen worden, dan spelen zij niet eerst tegen elkaar. Deze wedstrijd wordt gelijk verklaart en volgens loting speelt één van deze twee viertallen de eerste wedstrijd tegen de andere kampioen op een neutraal biljart.

 

Artikel 39

 Invalpartijen tellen mee in de berekening van de competitie, maar zij worden op een aparte lijst bijgehouden welke aan het eind van de eerste helft en/of op het einde van de competitie worden bijgeteld bij het eindtotaal van de betreffende speler. Dit geldt ook voor uitgestelde wedstrijden.

 

Artikel 40

 Team’s die aan de competitie willen deelnemen, verklaren zich akkoord met dit reglement.   Het inschrijfgeld dient 4 weken voor aanvang van de geplande competitie te worden overgemaakt op rekeningnummer NL60 SNSB 0706 0898 20 ten name van MBC. Daarna worden zij pas ingedeeld in het te maken wedstrijdschema. Besluit een team zich daarna alsnog terug te trekken, dan zal er geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.

 

Artikel 41

 Voor de nacompetitie waarin wordt gestreden tussen de maandag - dinsdag en vrijdag kampioenen om het beste viertal wordt een vastgesteld schema bijgevoegd bij het competitieprogramma. Afhankelijk van het vastgestelde einde der competitie zullen de datums ieder jaar kunnen wisselen.

 

Het maandagteam speelt tegen het dinsdagteam op de vrijdag.

Het vrijdagteam tegen het dinsdagteam speelt op de maandag.

Het vrijdagteam tegen het maandagteam speelt op de dinsdag.

 

De wedstrijden worden op een neutraal biljart gespeeld.

De lokalen worden pas bekend gemaakt nadat de kampioenen bekend zijn.

 

Artikel 42

 Het verslag van de gehouden MBC vergaderingen zullen per mail worden verstuurd naar de secretarissen van ieder vereniging.

 

Artikel 43

 In alle zaken die in dit reglement niet besproken zijn beslist het MBC bestuur.